POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara en avant, *RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara en avant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant, LOPDGDD), Somdiverses garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractats en els termes establits en el RGPD, en aqueix sentit Somdiverses ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament

Denominació: Ferran Senent i Domingo.
CIF: 22696890f
Adreça: Carrer Amadeu de Savoia 11, Pati A, 1r pis.
Telèfon: 605596244
Correu electrònic: diversesvalencia@gmail.com

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de Somdiverses o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la resposabilidad de Somdiverses, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

 1. Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per a gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris

No cedim les seues dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seues dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superen una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conéixer la seua informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Comunicació

No realitzarem transferències internacionals de les seues dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació

Només conservarem les seues dades personals durant el temps que resulte necessari per a aconseguir els fins per als quals van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Somdiverses conservarà les dades personals una vegada acabada la seua relació amb Vosté, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejats, les seues dades resultaran inaccessibles per a Somdiverses, i no seran tractats excepte per a la seua posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat

Emprem tots els esforços raonables per a mantindre la confidencialitat de la informació personal que es tracte en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vosté faça de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitze en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acaten les mateixes normes i ens permeten auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seues dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les seues dades personals, quan això siga possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament de les indicades siga el nostre interés legítim. «Nom_Empresa» deixarà de tractar les teues dades llevat que tinga un interés legítim o siga necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les seues dades, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a Somdiverses.

Per a exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres en l’adreça Carrer Amadeu de Savoia 11, Pati A, 1r pis. adjuntant còpia del seu DNI.

Tutela de drets

En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions

Somdiverses es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legistlativas o jurisprudencials que puguen afectar el compliment d’aquesta.

Share This